De 15 punkter om arbejdstid

15 punkter om arbejdstid

Roskilde Kommunes skoleafdeling og Roskilde Lærerforenings fælles redegørelse og tilbagemelding på baggrund af skolernes evaluering af Bilag 4 i OK-15.

Tak for jeres grundige arbejde med at evaluere udvalgte områder af Bilag 4 i OK-15. Tilbagemeldingerne udtrykker vilje til at fortsætte det gode samarbejde for ordentlige arbejdsvilkår. Skoleafdelingen og Roskilde Lærerforening er enige om, at dette er et positivt udgangspunkt for at sikre gode arbejdsforhold, der kan understøtte elevernes undervisning og læring. 

Skoleafdelingen og Roskilde Lærerforening ønsker fortsat at modtage evalueringer fra de skoler, der ikke har fremsendt evaluering.

Lærerne efterlyser udmeldinger og tydeligere rammesætning for hvordan ledelsen forventer at arbejdet kan planlægges, prioriteres og udføres.  Der vil fortsat være fokus på dette. Der er heldigvis en god proces i gang, hvor flere skoler skriver, at ved skoleårets planlægning er forsøgt at tage højde for alle kendte møder og der planlægges så ”arbejdspukler” undgås mv..

Følgende vil blive drøftet på ledermøde og på et møde for tillidsrepræsentanter og evt. for arbejdsmiljørepræsentanterne.

Vedr. de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen

Ledelsen drøfter de overordnede principper for arbejdets tilrettelæggelse, herunder oversigt over skoleårets arbejde, med lærerne. Drøftelsen indgår i planlægningen af det kommende skoleår.

Skoleafdelinger vil planlægge, så der er mulighed for at skolerne kan afsætte planlægningsdage i første og sidste uge af skolernes sommerferie.

Vedr. løsning af samarbejdsopgaverne

Samarbejdet mellem lærerne og de øvrige personalegrupper er i udvikling. Der arbejdes lokalt med rammer og skemaer så samarbejdet kan gennemføres på tilfredsstillende vis. Skoleafdelingen og lærerforeningen vil have fokus på det gode samarbejde.

Ledelsen skal være opmærksom på balancen mellem tiden til teamarbejdet, undervisning og øvrige opgaver teamet skal udføre.

Vedr. opgaveoversigterne

Hver lærer skal have mulighed for en drøftelse af opgaveoversigten før skoleårets start for at sikre, at der er en sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, og at der er en afstemning af forventningerne til den samlede opgaveløsning.

Der skal være tydelighed om den enkelte lærers opgaver, herunder et forventeligt niveau for opgaveløsningen og muligheden for at prioritere tid til forberedelse. Det anbefales, at der udvises synlighed om hvordan, der overordnet er prioriteret

Ved nye opgaver og større opgaveændringer drøftes et passende niveau for den ændrede/nye opgaveløsning.

Vedr. opgørelse af arbejdstiden

I forbindelse med afslutning af skoleåret/normperioden sker en opgørelse af lærernes arbejdstid, jævnført § 7 i lov om lærernes arbejdstid. Opgørelsen skal ske på baggrund af det fastlagte starttidspunkt og sluttidspunkt., og under hensyntagen til eventuelle fleks ordninger. Arbejdstiden opgøres ligeledes, når en lærer stopper inden normperiodens afslutning. Der kan være tale om overarbejde når en lærer stopper før skoleåret er omme, da der i almindelige undervisningsuger arbejdes mere end 37 timer.

Fordele og ulemper ved puljetid til skolehjemsamarbejde bør drøftes.

OK-15 er gældende i en treårig periode, hvor dette er første års fælles evaluering. Der vil fortsat arbejdes for skolernes og lærernes betingelser med at skabe god undervisning i et ordentligt arbejdsmiljø. Jeres indsats har bidraget positivt til dette.

Med venlig hilsen

Peter og Holger

 

 


Baggrundsinfo om KL´s og LC´s OK15-evaluering

KL og LC er i forbindelse med de netop overståede OK15-forhandlinger blevet enige om 15 punkter, der præciserer rammerne for lærernes arbejdstid. Det digitale arbejdstids-hjul er en guide til alle jer, der søger inspiration til de overvejelser/drøftelser, I skal have på skolen om Arbejdstidspapirets betydning for arbejdstidens tilrettelæggelse mv.

15 punkter

 

Vejledning - Det digitale arbejdstidshjul

Hjulet er udformet som inspiration til de overvejelser/drøftelser, I skal have på skolen om Arbejdstidspapirets betydning for arbejdstiden tilrettelæggelse mv.

Når man klikker rundt, vil man se, at hjulets numre er lig med ét af de 15 punkter i Arbejdstidspapiret.

Læs også: Arbejdstidspapir på LC-området

Når du klikker på et nummer, kommer selve teksten - og klikker du videre kommer der et antal spørgsmål til punktet og til, hvordan I evt. vil kunne udmønte teksten på skolen.

Spørg din TR, hvis du er i tvivl.